Nhập nội dung tìm kiếm => Click nút Tra cứu hồ sơ
 
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
 • TRẦN THỊ CON  -  4T1( Không cấp mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ... (04/02/2020)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • TRẦN THỊ THU HIỀN  -  4T2s_(Cấp mới)Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong ... (21/01/2020)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • NGUYỄN QUANG HÙNG  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (17/01/2020)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • LÊ THỊ TƯ  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (17/01/2020)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • PHAN QUỐC TOẢN  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (13/01/2020)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • NGUYỄN MINH HIỂN  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (31/12/2019)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • PHẠM XUÂN DŨNG  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (30/12/2019)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • PHẠM THANH TY  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (30/12/2019)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • NGUYỄN QUANG THÀNH  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (30/12/2019)
  - UBND Huyện Gio Linh
 • PHẠM VĂN MUA  -  7H_(Cấp mới)Thủ tục đăng kí và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ... (30/12/2019)
  - UBND Huyện Gio Linh