Nhập nội dung tìm kiếm => Click nút Tra cứu hồ sơ
 
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
 • HỒ THỊ VUI  -  Cấp bản sao trích lục hộ tịch (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • HỒ MANH THẮNG  -  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • TRẦN VĂN HẢI LINH  -  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • TRẦN THỊ PHƯƠNG  -  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • MAI QUANG CẢNH  -  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY  -  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • LÊ THỊ CỌT  -  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ ... (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • LƯU XUÂN PHONG  -  Cấp bản sao trích lục hộ tịch (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • TRẦN VĂN HẢI LINH  -  Cấp bản sao trích lục hộ tịch (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long
 • TRẦN VĂN HẢI LINH  -  Đăng ký khai sinh (03/12/2019)
  - UBND xã Vĩnh Long