Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2019
ĐÃ TIẾP NHẬN

107480 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

108464 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

15788 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

16535 hồ sơ

96.99 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

18248 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

18550 hồ sơ

95.34 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

27999 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

27957 hồ sơ

97.86 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

24628 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24710 hồ sơ

97.42 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

20817 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

20712 hồ sơ

98.56 %

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN