Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2018
ĐÃ TIẾP NHẬN

230137 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

227078 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

20272 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

20016 hồ sơ

96.43 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

14867 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

15044 hồ sơ

97.04 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

33525 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

32507 hồ sơ

98.49 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

25556 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24725 hồ sơ

98.04 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

24434 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24101 hồ sơ

94.56 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

21460 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

21233 hồ sơ

97.1 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

27355 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26784 hồ sơ

97.63 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

25178 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

25109 hồ sơ

97.12 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

22384 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

22293 hồ sơ

97.23 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

15106 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

15266 hồ sơ

95.77 %

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN