Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2018
ĐÃ TIẾP NHẬN

265707 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

263040 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

20276 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

20016 hồ sơ

96.43 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

14868 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

15044 hồ sơ

97.04 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

33530 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

32507 hồ sơ

98.49 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

25554 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24727 hồ sơ

98.04 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

24436 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24108 hồ sơ

94.57 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

21454 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

21234 hồ sơ

97.1 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

27348 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26790 hồ sơ

97.63 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

25162 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

25110 hồ sơ

97.12 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

22330 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

22295 hồ sơ

97.23 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

23840 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

23746 hồ sơ

96.56 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 11
ĐÃ TIẾP NHẬN