Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2018
ĐÃ TIẾP NHẬN

178431 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

174191 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

20272 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

19934 hồ sơ

96.38 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

14867 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

14976 hồ sơ

96.98 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

33525 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

32454 hồ sơ

98.46 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

25563 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24654 hồ sơ

98.01 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

24448 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24007 hồ sơ

94.4 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

21470 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

20866 hồ sơ

97.05 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

27411 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26601 hồ sơ

97.53 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

10875 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

10699 hồ sơ

96.52 %

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN
Tháng
ĐÃ TIẾP NHẬN

hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

hồ sơ

%

ĐÚNG HẠN