Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2019
ĐÃ TIẾP NHẬN

278979 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

282715 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

15782 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

16548 hồ sơ

97.01 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

18239 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

18591 hồ sơ

95.35 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

27974 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

27958 hồ sơ

97.95 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

24582 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24744 hồ sơ

97.44 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

26356 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26370 hồ sơ

98.65 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

22381 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

22190 hồ sơ

98.1 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

25755 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26329 hồ sơ

97.72 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

32038 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

33086 hồ sơ

96.13 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

30099 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

30352 hồ sơ

98.64 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

32770 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

32717 hồ sơ

98.51 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 11
ĐÃ TIẾP NHẬN

22948 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

23104 hồ sơ

98.23 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 12
ĐÃ TIẾP NHẬN

55 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

726 hồ sơ

94.08 %

ĐÚNG HẠN