Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2018
ĐÃ TIẾP NHẬN

129297 hồ sơ

Đã xử lý

128862 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

19879 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

19934 hồ sơ

96 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

14690 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

14976 hồ sơ

96 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

33156 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

32454 hồ sơ

98 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

25134 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24654 hồ sơ

98 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

23826 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

24007 hồ sơ

94 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

12612 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

12837 hồ sơ

97 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 11
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 12
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN