Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN

180153 hồ sơ

Đã xử lý

177991 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

5290 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

5369 hồ sơ

80 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

10764 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

9745 hồ sơ

89 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

12718 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

13139 hồ sơ

85 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

10582 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

10398 hồ sơ

87 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

11116 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

11226 hồ sơ

90 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

11338 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

10540 hồ sơ

92 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

10928 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

10762 hồ sơ

89 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

18594 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

18421 hồ sơ

91 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

22097 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

21532 hồ sơ

92 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

26629 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26225 hồ sơ

94 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 11
ĐÃ TIẾP NHẬN

26574 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

26665 hồ sơ

93 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 12
ĐÃ TIẾP NHẬN

13523 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

13969 hồ sơ

93 %

ĐÚNG HẠN