Tra cứu hồ sơ online

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH XỬ LÝ NĂM 2017
ĐÃ TIẾP NHẬN

47512 hồ sơ

Đã xử lý

46708 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Tháng 1
ĐÃ TIẾP NHẬN

5328 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

5333 hồ sơ

79 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 2
ĐÃ TIẾP NHẬN

10792 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

9748 hồ sơ

88 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 3
ĐÃ TIẾP NHẬN

12763 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

13132 hồ sơ

84 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 4
ĐÃ TIẾP NHẬN

10629 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

10509 hồ sơ

86 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 5
ĐÃ TIẾP NHẬN

8000 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

7986 hồ sơ

89 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 6
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 7
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 8
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 9
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 10
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 11
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
Tháng 12
ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

0 hồ sơ

0 %

ĐÚNG HẠN
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG 12 THÁNG
THỐNG KÊ THEO SỞ, BAN NGÀNH
THỐNG KÊ THEO HUYỆN, THỊ
HUYỆN, THỊ
SỞ, BAN NGÀNH